Engineering your future

FAQ

FAQ

De opleiding zelf

Wat is de naam van de opleiding

De opleiding heet HBO-ICT Duaal System Network & Cloud Engineering (SNCE)

Is het een volledige HBO opleiding?

Ja, het is een volledige HBO-ICT opleiding. Je krijgt een HBO-ICT Bachelor of Science diploma.

Hoe lang duurt de opleiding?

De opleiding duurt 4 jaar.

Hoeveel dagen per week?

Je werkt ongeveer 3-4 dagen per week en je studeert 1-2 dagen per week. Zeker in de eerste twee jaar ga je twee dagen per week naar Hogeschool Utrecht.

Hoeveel studie vraagt de opleiding per week?

De opleiding bestaat uit één à twee lesdagen per week. Houd daarnaast wekelijks rekening met 8-16 uur zelfstudie, wat ook afhangt van je voorkennis. Het onderwijs zal bestaan uit theorielessen, praktijklessen, werkcolleges en projecten.

Krijg ik tentamens?

Ja. Elke cursus wordt afgesloten met een formele toets. Ook elk project wordt met een formele toets afgesloten, b.v. een werkstuk, verslag etc. De vorm van toetsing varieert per cursus.

Doe ik ook projecten in de opleiding?

Het onderwijs bestaat altijd uit een combinatie van inhoudelijke vakken en een project, waar je de stof dan gaat toepassen. Die projecten ga je uitvoeren in je werkomgeving. Ieder blok staat er een project gepland in het curriculum. Die projecten zijn een integratie van de “omliggende” vakken van dat blok. Voltijd studenten doen die projecten in groepjes, duaal studenten zullen deze doen in hun beroepsomgeving. De opleiding definieert dus wel, op basis van het curriculum, het onderwerp of doelstelling van het project. De exacte invulling hangt af van de beroepscontext van de student.

Het eerste half jaar is algemeen HBO ICT. Hoe ziet dit eruit voor duaal studenten?

Het eerste semester (twee blokken, samen half jaar) bevat algemene vakken over HBO-ICT. De opbouw van het eerste semester (twee blokken van ieder 10 weken) is net even anders dan dat van alle overige blokken in de studie.
Over het eerste blok: Dit blok bestaat uit twee vakken (net als andere blokken) en daarnaast voeren de studenten zogenaamde “mini projecten” uit. Deze kunnen deels in de beroepsomgeving gedaan worden (dan wijkt het niet af van alle andere projecten), en deels zullen deze op de HU gedaan worden. (bijv een project om met Raspberry PI iets te bouwen). Het allereerste blok zal de student daarom waarschijnlijk 8-9 weken naar de HU moeten komen (2 dagen per week) ipv 6 weken (zoals bij alle andere blokken).
Het tweede blok is in dezelfde vorm als alle andere blokken: twee vakken, en een project binnen de bedrijfscontext. Afwijkend van andere projecten is echter dat tijdens dit project ook een aantal Professional Skills workshops gegeven worden, waarvoor de student dan naar de HU moet komen. Ook hier zal de student dus waarschijnlijk 8-9 weken naar de HU moeten komen (2 dagen per week) ipv 6 weken (zoals bij alle andere blokken na dit semester).

Welke vakken krijg ik?

Het exacte vakkenpakket (curriculum) staat in de studiegids, die op de HU website te downloaden is (vanaf april 2018).

Hoeveel is het collegegeld?

Het collegegeld is gelijk aan dat van een voltijdstudie. Er gelden dezelfde voorwaarden. Zie hiervoor https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/halvering-collegegeld-eerstejaar

 

Heb ik recht op studiefinanciering?

De voorwaarden voor studiefinanciering zin gelijk aan die van de voltijdstudie. Er gelden dezelfde voorwaarden. Zie hiervoor de website van DUO (www.duo.nl).

Kan ik switchen van duaal naar de voltijd HBO-ICT SNE opleiding?

De duale opleiding SNCE en de voltijd opleiding SNE (System & Network Engineering) zijn inhoudelijk voor een groot deel gelijk. Als je verandert van duaal naar voltijd (of omgekeerd) verandert je formele examenprogramma. Voor punten die je daar al op hebt behaald kan je een verzoek doen om deze over te zetten naar het nieuwe programma. Omdat er veel overlap is, zal dat relatief weinig problemen opleveren. Maar het kan zijn dat je toch een enkel vak alsnog moet inhalen, omdat deze niet in het ene programma zit, en wel in het andere programma. Met een afgeronde propedeuse System & Network Engineering wordt je direct toegelaten tot jaar 2 van de opleiding System Network & Cloud Engineering, en omgekeerd.

Als je geen afgeronde propedeuse hebt, of als je later in de studie wil switchen zal dit in overleg met de opleiding worden bekeken. Het kan zijn dat je dan alsnog bepaalde vakken moet inhalen.

Waar vind ik meer informatie over de opleiding?

Meer informatie is te vinden op de volgende 2 websites:

(De Duale opleiding doet de HU samen met de Cloud IT Academy).

Werkgever en salaris

Moet ik zelf een werkgever vinden?

Ja. Het is de verantwoordelijkheid van de student om een geschikte werkgever te vinden. De Stichting Cloud IT Academy (https://www.jobinthecloud.nl/) kan je wel helpen met het vinden van een werkgever en het leggen van eerste contacten. Ook organiseren ze ontmoetingsmomenten tussen potentiële werkgevers en geïnteresseerde studenten. Je kan je altijd inschrijven voor de opleiding, maar om met de opleiding te mogen beginnen moet je op 1 september 2018 een werkgever hebben.

Wat wordt er verwacht van een werkgever qua ICT-kennis?

Omdat je veel van je projecten bij je werkgever doet, moet de werkomgeving ICT- technisch complex en groot genoeg zijn om dat te kunnen doen.

Wat wordt er financieel van de werkgever verwacht?

Van de werkgever wordt verwacht dat hij een salaris betaalt. Ook wordt verwacht dat de werkgever aan het eind van elk studiejaar, bij voldoende resultaten, het collegegeld en leermiddel vergoedt.

Moet de werkgever studenten bij de studie begeleiden?

Ja. Omdat de combinatie van studie en werk zwaar is, is extra begeleiding van de student nodig. Deze begeleiding komt naast de standaard studieloopbaan begeleiding die elke student vanuit de HU krijgt. Aan de loopbaanbegeleiding door de werkgever worden eisen gesteld, om de kans op succes te vergroten. De stichting Cloud IT Academy kan meer vertellen over deze eisen. De loopbaanbegeleiding is niet vrijblijvend, maar een verplicht onderdeel van de opleiding.

Krijg ik een salaris?

Ja. Het advies van de Stichting Cloud IT Academy aan bedrijven is dat studenten vanaf het eerste jaar een salaris krijgen, aangepast aan de verdeling studie-werk. Specifieke afspraken tussen de student en werkgever kunnen hiervan echter afwijken. Ook de hoogte van het salaris wordt  onderlinge bepaald.

Moet ik fulltime werken?

Nee. Van de werkgever wordt verwacht dat hij de student de ruimte geeft om 1-2 dagen per week (afhankelijk van de eisen van de studie) ruimte geeft om les te volgen. Ook wordt van de werkgever verwacht dat rondom tentamens in onderling overleg er ruimte is voor de student om zich voor te bereiden.

Welke rol speelt de Stichting Cloud IT Academy?

De Stichting Cloud IT Academy is opgezet door bedrijven en brancheorganisaties in de cloudindustrie. Voor deelnemende bedrijven werft de Stichting Cloud IT Academy studenten, studenten van aangesloten bedrijven volgen een trainingsprogramma Persoonlijke Ontwikkeling, dit in samenwerking met Impuls Organisatieadvies en de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast helpt de stichting bij de matching tussen studenten en werkgevers. Ook bemiddelt de stichting als er problemen tijdens de opleiding plaatsvinden (bv. als bepaalde projecten niet zijn uit te voeren bij een werkgever, of als er gedurende de opleiding blijkt dat de match tussen een student en een werkgever toch niet optimaal is). Tot slot is de stichting, via haar leden, ook nauw betrokken bij het opstellen van de inhoud van de opleiding en de bewaking van de kwaliteit.

Zijn alle werkgevers in of rondom Utrecht gevestigd?

Nee. Dit is een landelijke opleiding. De werkgevers zitten door heel Nederland.

Eisen en rechten

Welke vooropleiding moet ik hebben?

De opleiding staat open voor iedereen met een HAVO of MBO-4 diploma. Er worden géén eisen gesteld aan de vooropleiding. Ervaring in ICT, of een ICT-vooropleiding is dus níét vereist.

Moet ik al ervaring met computers/ICT hebben?

Nee. De opleiding is zo ingericht dat ook studenten zonder specifieke voorkennis hem kunnen volgen. Het kan wel helpen als je affiniteit heb met PC/computers.
Het advies is voor studenten die geen enkele ICT voorkennis hebben om vóór de studie vrijwillig zich alvast wat voor te bereiden. Dit is vooral zinvol zodat studenten vanaf dag 1 bij hun werkgever al zinvol aan de slag kunnen (naast de studie). Ons advies is aan studenten zonder relevante voorkennis om op eigen initiatief en vrijwillig de volgende voorbereidende cursussen te doen: i. CompTIA A+ en eventueel daarna: ii. CompTIA N+ De HU en de Stichting leveren hier geen ondersteuning voor. Het is aan de student zelf een passende cursus te vinden en te volgen. Nogmaals: die is niet verplicht.

Welke verplichtingen gelden er voor de student?

Wat de studie betreft gelden voor de student dezelfde regels, rechten en plichten als

voor elke voltijd student. Zie hiervoor www.hu.nl.
Omdat je als duaal student een arbeidscontract hebt met je werkgever gelden voor de duaal student ook alle gewone regels, rechten en plichten die voor elke werknemer gelden. In dat arbeidscontract staan ook voorwaarden opgenomen over de voortgang van je studie. Daarnaast heb je ook nog extra plichten om in aanmerking te blijven komen voor bv. de vergoeding van het collegegeld door de werkgever.

Welke verplichtingen gelden er voor de werkgever?

De werkgever verplicht zich om de student de tijd en ruimte te geven om de studie te kunnen volgen. Dat is dus minstens 1-2 dagen per week (afhankelijk van de eisen van de studie). Daarnaast verplicht de werkgever zich tot het geven van loopbaanbegeleiding.

Kan ik altijd beginnen met de opleiding als ik mij heb ingeschreven?

Nee. Omdat de studie strenge eisen stelt aan de werkgever geldt dat je alleen met de opleiding mag beginnen als de werkgever van de student ook echt aan die eisen voldoet.
Voor studenten die werken bij bedrijven die zijn aangesloten bij de Stichting Cloud IT Academy geldt dat daarmee aan die eisen zijn voldaan. De Stichting garandeert dat de aangesloten bedrijven voldoen aan de eisen.

Voor studenten die werken bij een bedrijf dat niet is aangesloten bij de Stichting Cloud Academy zal in een individueel gesprek met de Hogeschool Utrecht bekeken worden of het bedrijf aan de eisen voldoet.